PREČU PIRKŠANAS NOTEIKUMI

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “RD BALTIC” PREČU PIRKŠANAS NOTEIKUMI, SLĒDZOT DISTANCES PIRKUMA UN PĀRDOŠANAS LĪGUMUS

 1. Vispārīgie noteikumi
  1.1. Šie SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “RD BALTIC” (turpmāk – Pārdevējs) piedāvāto preču pirkšanas, slēdzot distances pirkšanas-pārdošanas līgumus, noteikumi (turpmāk – Noteikumi), nosaka Pārdevēja piedāvāto preču pasūtīšanas, pirkšanas, nodošanas atpakaļ nosacījumus un kārtību, kā arī nosaka informāciju, kas ir jāsniedz Pircējam saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.
  1.2. Pārdevējs ir SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “RD BALTIC”, reģistrācijas numurs: 50103300041, juridiskā adrese: Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058,  tālruņa numurs: 670 61 777, e-pasts: info@homeclub.lv.
 2. Preču pasūtīšana
  2.1. Preces, kas tiek demonstrētas televīzijā Pārdevēja reklāmas video materiālā vai norādītajā interneta vietnē www.homeclub.lv , pasūtāmas pa tālruni, kas norādīts Pārdevēja reklāmas video materiālā vai interneta vietnē www.homeclub.lv , kā arī noteiktas preces iespējams pasūtīt tiešsaistē vietnē www.homeclub.lv, pie attiecīgā produkta piedāvājuma aizpildot savu kontaktinformāciju: vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi, un piekrītot privātuma noteikumiem un šiem Noteikumiem (atzīmējot ar ķeksīti).

2.2. Preces tiek pasūtītas kādā no šiem veidiem: 1) pa tālruni zvanot pa Pārdevēja reklāmas video materiālā vai interneta vietnē www.homeclub.lv norādīto tālruņa numuru; vai 2) pie attiecīgām precēm interneta vietnē www.homeclub.lv pēc kontaktinformācijas norādīšanas (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasts, piekrītot Privātuma noteikumiem un šiem Noteikumiem (atzīmējot ar ķeksīti),  pēc tam, kad ar Pircēju sazinās Pārdevēja pārstāvis un noformē pasūtījumu pa telefonu.

2.3.Pasūtot preces, tiek noslēgts distances pirkšanas-pārdošanas līgums (turpmāk – Līgums), kas tiek uzskatīts par noslēgtu un stājas spēkā ar brīdi, kad: 1) pasūtot preci pa tālruni, Pircējs apstiprina, ka pērk preci un piekrīt samaksāt preces cenu, piegādes maksu un cenā paredzētās papildu maksas un/vai izmaksas, ja tādas ir; vai 2) Pircējs, pasūtot attiecīgo preci tiešsaitē vietnē www.homeclub.lv,  aizpilda iepriekš minēto kontaktinformāciju pie šīs precespiedāvājuma un piekrīt privātuma noteikumiem un šiem Noteikumiem.
2.5. Pasūtījuma laikā sniegtie dati tiek saglabāti Pārdevēja datu bāzē.
2.6. Pārdevējs kopā ar pasūtītajām precēm iesniedz Pircējam avansa PVN faktūrrēķinu, privātuma noteikumus, šos Noteikumus, kuros kopā sniegta informācija par kārtību, kādā tiek izmantotas tiesības atteikties no Līguma, un šādas atteikšanās sekas, atteikuma tiesību veidlapu un citus saistošos dokumentus.

 • Pircēja tiesības un pienākumi
  3.1. Pircējam preces pasūtīšanas laikā ir jāsniedz Pārdevējam pareiza identifikācijas informācija.
  3.2. Piekrītot šiem Noteikumiem, Pircējs apstiprina, ka tas ir:
  3.2.1. rīcībspējīga pilngadīga, t. i., 18 (astoņpadsmit) gadus veca vai vecāka fiziska persona; vai
  3.2.2. nepilngadīga rīcībspējīga persona, kas ir vismaz 16 (sešpadsmit) gadus veca un tai ir vecāku vai aizbildņu piekrišana; vai
  3.2.3. juridiskā persona, kuru pienācīgi pārstāv juridiskās personas pilnvarotais pārstāvis, kas pilnvarots veikt darījumus juridiskās personas vārdā. Uz juridisko personu neattiecas tiesības, kas ietvertas šajos Noteikumos, kas attiecas tikai uz patērētājiem.
  3.3. Piekrītot šiem Noteikumiem, Pircējs arī apstiprina, ka, noslēdzot Līgumu, Pircējs nepārkāpj trešo personu tiesības un likumīgās intereses. Pārdevējs nav atbildīgs, ja Pircēja apliecinājums pilnībā vai daļēji neatbilst patiesībai vai jebkādā veidā ir maldinošs.
  3.4. Persona, kas neatbilst Noteikumu 3.2. un 3.3. punktā paredzētajiem kritērijiem, nevar veikt pasūtījumu, iegādāties preces un slēgt Līgumu ar Pārdevēju. Visus riskus un juridiskās sekas, ko rada nepatiesas informācijas sniegšana, uzņemas šī persona.
  3.5. Preču nodošana atpakaļ, pamatojoties uz preces kvalitātes garantiju, netiek uzskatīta par tiesību, kas paredz atteikšanos no Līguma (Noteikumu 9.1. punkts), realizēšanu.
  3.6. Ja Pārdevējs citos materiālos un/vai dokumentos (tostarp, bet ne tikai, reklāmā, paziņojumos, piedāvājumos par Līgumu slēgšanu, instrukcijās, garantijās u. tml.) nav norādījis citādi, Pircējs ir  tiesīgs izmantot 9.1. punktā paredzētās tiesības, kas paredz atteikšanos no Līguma, un nodot atpakaļ kvalitatīvas preces. Pircējs nevar nodod preces, kuras tika pasūtītas un/vai saražotas vai tiek ražotas pēc Pircēja individuālā pasūtījuma, Pircēja īpašiem norādījumiem vai ir acīmredzami pielāgotas Pircēja individuālajām vajadzībām un nav iepriekš ražotas, un citos Latvijas Republikas likumos paredzētajos gadījumos.
  3.7. Preces nosaukums un galvenās funkcijas ir norādītas preces lietošanas instrukcijā un/vai televīzijā demonstrētajā Pārdevēja reklāmas video materiālā.

3.8. Pircējam ir jāsaglabāPreces iegādes čeks, stingrās uzskaites kvīts vai bankas maksājuma uzdevums.

4.5. Pārdevējam ir tiesības novērtēt atpakaļnodoto preču stāvokli un novērtēt Pārdevējam radītos zaudējumus. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai, vai ja tā ir bojāta.

 • Apmaksa
  5.1. Avansa PVN faktūrrēķins un citi dokumenti Pircējam tiek iesniegti tā, kā norādīts šo Noteikumu 2.3. punktā.
  5.2. Par preci, kuru var pasūtīt arī tieši interneta vietnē www.homeclub.lv, pie attiecīgās preces aizpildot savu kontaktinformāciju, jāmaksā pilna summa kurjeram preces piegādes brīdī skaidrā naudā vai ar bankas maksājumu karti. Par pārējām precēm var samaksāt Pircēja izvēlētajā veidā: maksājot pilnu summu skaidrā naudā vai ar bankas maksājumu karti kurjeram preces piegādes brīdī vai maksājot pa daļām 12 mēnešu laikā katru mēnesi kādā no šiem veidiem (pirmā iemaksa jāmaksā skaidrā naudā vai ar bankas maksājumu karti, preču piegādes brīdī):
  – maksājums VAS “Latvijas pasts” pasta nodaļās, uzrādot savu pasūtījuma maksājuma grafiku,  uz  Pārdevēja PNS kontu LV27LPNS0001002838125.
  – maksājums Pārdevāja bankas kontā LV64UNLA0050020528003 SEB bankā. Veicot pārskaitījumu, maksājuma mērķī ir jānorāda pasūtījuma maksājuma grafika numurs.
  5.3. Ja Pircējs kavē regulāro ikmēneša maksājumu 7 (septiņas) dienas, Pārdevējs ir tiesīgs nosūtīt Pircējam atgādinājumu par kavēto parāda summu un papildus aprēķināt kavēto maksājumu administrēšanas izdevumus 5,40 EUR apmērā.

5.4. Ja Pircējs ir kavējis regulāro ikmēneša maksājumu 48 (četrdesmit astoņas) dienas, Pārdevējs ir tiesīgs nodot neapmaksātos rēķinus ārpustiesas parāda atgūšanai licencētam parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējam. Kopā ar neapmaksāto rēķinu summu Pircējam būs jāmaksā arī radušies kavētā maksājuma parāda ārpustiesas atgūšanas izdevumi normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kavēto maksājumu administrēšanas izdevumi saskaņā ar šo Noteikumu 5.3. punktu.

 • Piegāde
  6.1. Preces tiek piegādātas bez maksas ar kurjera starpniecību uz Pircēja norādīto adresi, izņemot  atsevišķu kategoriju preces, kuru piegādes izmaksas ir 5,50 EUR. Pircējs tiek informēts par piegādes izmaksām pasūtījuma noformēšanas brīdī.
  6.2. Kurjers, piegādājot preces, sazinās ar Pircēju par precīzu piegādes laiku, izmantojot Pircēja norādīto tālruņa numuru.
 • 6.3. Pircējs ir atbildīgs par atrašanos piegādes vietā piegādes brīdī un uzņemas visu saistīto risku, ja Pircēja dēļ preču piegāde kavēsies vai tās netiks piegādātas laikā.
 • Piegādes termiņi
  7.1. Ja Pārdevējam pastāv šāda iespēja, preces parasti tiek piegādātas Pircējam 3–7 darba dienu laikā, izņemot Noteikumu 7.2. punktu, kā arī, ja Pārdevēja interneta vietnē nav norādīts citādi vai Pircējs un Pārdevējs nav vienojušies citādi.
  7.2. Jebkurā gadījumā Pārdevējs piegādā preces ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā no Pircēja Līguma noslēgšanas dienas, ja vien Pircējs un Pārdevējs nav vienojušies citādi.
  7.3. Ja Pircējs nepieņem Preces 15 kalendāro dienu laikā no brīža, kad Pircējs šajos Noteikumos noteiktajā veidā tika informēts par Preču piegādes laiku uz Pircēja norādīto adresi, tad tiek uzskatīts, ka Pircējs atsakās no Līguma pildīšanas. Ja Pircējs nepieņem preces noteiktajos termiņos un paredzētajā kārtībā, preces vairs netiek piegādātas Pircējam un tiek nodotas atpakaļ Pārdevējam, un pēc Pārdevēja rakstiska pieprasījuma Pircējam ir jāatlīdzina Pārdevējam visi tiešie zaudējumi, kas saistīti ar preču piegādi, uzglabāšanu un nodošanu atpakaļ Pārdevējam.
 • Preču garantijas, bojātu preču nodošana atpakaļ un maiņa
  8.1. Preces garantija ir 24 mēneši no preces iegādes brīža. Pircējam ir jāsaglabā un jāuzrāda Pārdevējam Preces iegādes čeks, stingrās uzskaites kvīts vai bankas maksājuma uzdevums.

8.2. Garantijas noteikumi nav attiecināmi uz preces papildu piederumiem (aksesuāriem), barošanas elementiem (baterijas, akumulatori, telefona, portatīvo datoru planšetdatoru komplektā esošie akumulatori), piederumiem, kuriem ir ierobežots resurss (drošinātāji, austiņas, mikrofoni).

8.3. Garantija nav spēkā:

8.3.1. bojājumiem, kas radušies pircēja vai cita lietotāja vainas dēļ, piemēram, saskrāpētas, salauztas konstrukcijas, saplaisājis ekrāns, ieliets ūdens tam neparedzētajās vietās, prece kopta ar nepareiziem līdzekļiem, precē atrasti nepiederoši priekšmeti, ir pieļauta kukaiņu iekļūšana precē vai konstatējami jebkādi citi apstākļi, kas liecina par nepareizu preces ekspluatāciju);

8.3.2. ja precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi;

8.3.3. ja prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav eksplutēta tā, kā tas ir norādīts lietošanas instrukcijā;

8.3.4. ja bojājums radies nepareiza sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstības ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ (kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, triecieni, skrāpējumi);

8.3.5. ja precei konstatējamas nekvalificēta remonta pēdas;

8.3.6. elementu dabīga nolietojuma gadījumos;

8.3.7. ja ir izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli (kārtridži, toneri u.c.), ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas būs izraisījis preces bojājumus;

8.3.8. papildu aprīkojumam, ja tāds ir preces komplektā (baterijas, austiņas, savienojoši kabeļi, lādēšanas ierīces, pultis);

8.3.9. ja prece izmantota saimnieciskajā darbībā.

8.3.10. ja bojājumi radušies nepareizas vai nepiemērotas transportēšanas rezultātā.
8.4. Līguma noteikumiem neatbilstošas (nekvalitatīvas) preces Pircējs garantijas laikā ir tiesīgs atgriezt Pārdevējam saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
8.5. Nekvalitatīvu preču atgriešana atpakaļ ir bez maksas.
8.6. Garantijas laikā nekvalitatīvas preces tiek aizstātas ar analogu vai citu kvalitatīvu preci, vai tiek atmaksāta preces vērtība saskaņā ar turpmāk norādītajiem noteikumiem.
8.7. Pircējs ir tiesīgs prasīt, lai Pārdevējs bez atlīdzības novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmaina pret citu preci, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi.

8.8. Veicot preces apmaiņu ar citu preci, jaunā prece tiek piegādāta Pircējm ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā no Pircēja pretenzijas pieņemšanas dienas, ja vien Pircējs un Pārdevējs nevienojas citādi.
8.9. Ja Pircējs vēlas apmainīt nekvalitatīvo preci pret jaunu dārgāku preci, Pircējs samaksā dārgākās cenas starpību.
8.10. Ja preces remonts vai apmaiņa nav iespējama, Pircējs ir tiesīgs prasīt Pārdevējam, lai Pircēja samaksātā nauda par preci tiktu atmaksāta. Ja Pircēja pretenzija tiek apmierināta, Pārdevējs atgriež Pircējas naudas līdzekļus 14 dienu laikā no pretenzijas apmierināšanas dienas.
8.11. Lai nodotu atpakaļ preces vai lūgtu to maiņu, Pircējam jāsazinās ar klientu apkalpošanas nodaļas speciālistu pa tālruni 670 61 777, vai pa e-pastu info@homeclub.lv. Klientu apkalpošanas nodaļas speciālists ne vēlāk kā 10 kalendāro dienu laikā no Pircēja pretenzijas apmierināšanas dienas nogādā preci Pircējam ar kurjeru, vienojoties ar Pircēju par preces piegādes laiku un adresi. Šādā gadījumā Pārdevējs sedz preces piegādes izmaksas.

 1. Noteikumi par atteikšanos no līguma un preču nodošanas atpakaļ kārtība
  9.1. Pircējam ir tiesības, nenorādot iemeslu, atteikties no Līguma un atgriezt preci pārdevējam. Atteikuma no Līguma termiņš ir 14 kalendārās dienas no dienas, kurā Pircējs vai Pircēja norādītā persona, izņemot pārvadātāju, saņēma preci vai pēdējo preci (ja tiek slēgts Līgums, saskaņā ar kuru Pircējs ar vienu pasūtījumu pasūta vairāk par vienu preci, un tās tiek piegādātas atsevišķi), vai pēdējo partiju vai daļu (ja tiek slēgts Līgums, saskaņā ar kuru prece tiek piegādāta dažādās partijās vai daļās).

9.2. Lai izmantotu atteikuma tiesības no Līguma, Pircējam jāpaziņo Pārdevējam par savu lēmumu atteikties no Līguma, nosūtot nepārprotamu paziņojumu uz Pārdevēja adresi SIA “RD BALTIC”, Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058 vai pa e-pastu info@homeclub.lv vai pa tālruni 670 61 777. Pircējs var izmantot atteikuma veidlapu, kas noteikta Latvijas Republikas tiesību aktos, taču tā nav obligāta. Lai ievērotu atteikuma termiņu, Pircējam ir pietiekami nosūtīt brīvas formas paziņojumu, ka tas izmanto savas Atteikuma no Līguma tiesības pirms atteikuma termiņa beigām.
9.3. Pircējs nosūta vai nodot Preci atpakaļ Pārdevējam bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad Pircējs paziņojis Pārdevējam par atteikuma tiesību izmantošanu.  

9.4. Pircējs ir tiesīgs pārliecināties par preces atbilstību (tajā skaitā, atvērt iepakojumu tam paredzētajā veidā), ņemot vērā preces lietošanas mērķi, lai konstatētu šīs preces veidu, īpašības un darbību. Prece pārbaudes nolūkos lietojama tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt veikalā. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja Pircējs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ. Atgriežot preci, Pircējam ir jāparūpējas par izraudzītajam piegādes veidam atbilstošu preces aizsargiepakojumu (piemēram, kasti vai aizsargājošu aploksni). Preces atgriešanas izmaksas sedz Pircējs.

9.5. Nododot atpakaļ preci, Pircējs piekrīt, ka Pārdevējs patstāvīgi novērtē preci, lai noteiktu tās stāvokli un Pārdevējam radītos zaudējumus. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, kā arī pārsniedzot preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai nepieciešamo lietošanu, vai ja tā ir bojāta.
9.6. Pārdevējs atmaksā Pircējam preces cenu un standarta piegādes izmaksas (ja tāds bijušas) 14 dienu laikā no brīža, kad Pārdevējs saņēmis preci vai Pircējs iesniedzis Pārdevējam apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ Pārdevējam, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk.

 1. Patērētāju strīdi
  10.1. Pircējam, ja tas uzskata, ka tiek pārkāptas tā tiesības vai intereses, vispirms rakstiski jāvēršas pie SIA “RD BALTIC”, Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058, un jānorāda savas prasības (izņemot gadījumus, kad Pircējs vēršas tieši tiesā).
  10.2. Pārdevējam, ja tas nepiekrīt Pircēja prasībām, ne vēlāk kā 15 kalendāro dienu laikā no Pircēja iesnieguma saņemšanas dienas jāiesniedz Pircējam detalizēta, motivēta rakstiska atbilde, ja Latvijas Republikas un ES tiesību aktos nav noteikts citādi. Atbildi pamatojušu dokumentu kopijas jāpievieno Pārdevēja atbildei Pircējam. Pārdevēja pieprasījumus Pārdevējs apstrādā bez maksas.

10.3. Pircējam ir arī iespēja strīdu atrisināt elektroniski, izmantojot Platformu strīdu izšķiršanai tiešsaistē (interneta vietnes adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=LV). Patērētāju strīdus ar pārdevējiem un pakalpojumu sniedzējiem ārpustiesas kārtībā skata Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, interneta vietnes adrese:  www.ptac.gov.lv ) Strīdu risināšanas process: https://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process.

 1. Privātuma politika
  11.1. Pārdevējs kopā ar pasūtīto preci (precēm) piegādā Pircējam, cita starpā, atsevišķā dokumentā arī privātuma noteikumus, kas tiek publicēti interneta vietnē www.homeclub.lv.

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties pa tālruni 670 61 777, vai e-pastu: info@homeclub.lv.